ES6 Features Every JavaScript Developer Must Know

1. Let and Const

Let khá là giống với var nó chỉ khác ở chỗ let có block scope. Những biến khai báo bằng let chỉ access được trong block scope mà nó được định nghĩa. Hãy nhìn 2 ví dụ dưới đây để thấy sự khác biệt giữa var và let.

2. Const

const được dùng để khai báo hằng số. Giá trị của nó sẽ không được thay đổi một khi đã khai báo.

3. Arrow Function

Để dễ hình dung, tôi sẽ đưa ra cú pháp của arrow function.

4. Property Shorthand

ECMAScript 6.
obj = { x, y }
ECMAScript 5.
obj = { x: x, y: y };

5. Method Properties

ECMAScript 6.

ECMAScript 5.

6. Default Parameter Values

ECMAScript 6.

ECMAScript 5.

7. Rest Parameter

ECMAScript 6.

ECMAScript 5.

8. Spread Operator

ECMAScript 6.

ECMAScript 5.

9. Set Data-Structure

ECMAScript 6.

ECMAScript 5.

10. Map Data-Structure

ECMAScript 6.

11. Number Formatting

ECMAScript 6.

Source:Viblo.asia

Please follow and like us:

Leave a reply

Your email address will not be published.