Tags archives: ecmaScript6

  • ES6 Features Every JavaScript Developer Must Know

  • 1. Let and Const Let khá là giống với var nó chỉ khác ở chỗ let có block scope. Những biến khai báo bằng let chỉ access được trong block scope mà nó được định nghĩa. Hãy nhìn 2 ví dụ dưới đây để thấy sự khác biệt giữa var và let. [crayon-5e4fed1a9d451387200441/] 2. Const const được dùng để khai [...]
 

Enjoy this blog? Please spread the word :)